Iskorka's offspring

back

 

- / Zhen'Lee IZUMRUDINKA - female  b. 22.01.09

 
   
 

- / Zhen'Lee IRIS - male  b. 22.01.09


 

- / Zhen'Lee ILARIK - male  b. 22.01.09
    

- / Zhen'Lee IZUMCHIK - male   b. 22.01.09